Høringsuttalelse CN40-alternativet

Vi beklager på det sterkest at vår tidligere merknad om metodiske feil i utredningsgrunnlaget ikke er rettet opp..

Vi ser oss derfor nødt til å utdype grunnlaget for vår påpekning om feil i utredningsgrunnlaget. Ved å unnlate å ta med de arealbeslag, kostnader m.m. som allerede er gjort ved byggingen av E16 mellom Kongsvinger og Slomarka, blir resultatene av analysene feil. Det samme blir rangeringen av de ulike traséalternativene. For at analysene skal bli riktige, må de arealbeslag, kostnader mm som er knyttet til E16 mellom Kongsvinger og Slomarka, bli lagt til i analysegrunnlaget for CN40, CN50 og CN60.  Først da vil analysegrunnlaget bli riktig. Vi forventer at dette nå blir gjort. Skulle så ikke skje, ser vi oss nødt til å be eksterne instanser om å vurdere dette forholdet.

Vi mener samfunnsnytten ved å gjenbruke hele vegen som allerede er bygget mellom Kongsvinger og Slobrua, er absolutt størst. Verdien av gjenbruk av tidligere ferdigbygget veg, ser vi at Nye Veier selv også anerkjenner nytten av i sin egen vurdering på E16portalen. Fra Konsekvensutredninger og faglige anbefalinger, datert 4. juni 2021, siterer vi: «CN vil også gjenbruke firefeltsveien mellom Kløfta og Nybakk» og de framhever her dette som en stor besparelse. Vi mener det er svært viktig å hensynta alle kostnadene, både de kulturhistoriske, jordvernsmessige og økonomiske, som allerede er tatt på den utbygde firefeltsvegen mellom Kongsvinger og Slobrua, når det totale regnestykket for kost-nytte skal gjøres. Dette må regnes inn i nye «totalsummer» for den ferdige E16-E6-vegen.

 

Andre løsninger for E16

Galterud grenderåd har tidligere kommet med innspill om en trase fra Slomarka fram til der korridor C krysser Finnholtvegen. Ved å benytte denne korridoren vil eksisterende motorvei fra Kongsvinger kunne benyttes fullt ut. Dette vil også redusere byggelengden på en ny motorveg, i korridor C, med ca. 8 til 8,5 kilometer i forhold til forslagene CN50 og CN60.

Ved å benytte denne løsningen vil Skarnes og RV24 enkelt kunne knyttes til en ny veg. Det vil også bidra til betydelig mindre trafikkavvisning for den nye vegen.

Når det planlegges et så omfattende tiltak som å bygge en motorvei mellom Kongsvinger og Nybakk, forventer vi at alle relevante løsninger utredes, og ikke avvises med at det må bygges bro over Glomma og at dette er dyrt.  Vi forventer at Nye veier utreder den skisserte løsningen før den avvises.

 

 

 

CN40

Skulle det fortsatt være aktuelt å gå videre med planlegging av CN40, etter at feilene i analysegrunnlaget er rettet, er det en rekke forhold som hensyntas. Mange av disse er påpekt i høringsuttalelsen som er sendt inn av Mona Holm. Galterud grenderåd slutter seg til merknadene som er anført i denne høringsuttalelsen.

Forskyving av korridor

Etter vår oppfatning må korridoren for CN40 forskyves lengre mot vest. Vi viser i denne sammenheng til vedlagt kart.

Ved en slik forskyving av korridoren vil mye av nærkontakten til jordbruksområder og bebyggelse i de vestlige delene av Galterud unngås.

 

 

Skytterbane

I området for korridoren ligger det en skytterbane tilhørende Galterud skytterlag. Denne banen er for mange et sentralt og viktig sosialt samlingspunkt for grenda Galterud. I tillegg bruker Galterud Jaktskytterklubb områdene rundt skytterbanen til et av landets største årlige jaktfeltstevner. Galterud Jaktskytterklubb har en avtale med grunneierne om bruk av dette området til sine stevner. Området som benyttes er merket av på kart

Skulle det komme begrensninger på Galterud Jaktskytterlags mulighet til å benytte dette området til sine arrangement, må dette kompenseres.

 

Galterud Idrettsforening

Korridoren for CN40 berører Galterud idrettsforenings anlegg på Furumoen. Anlegget har adresse Galterudvegen 150. Skulle E16 komme i dette området må hele anlegget flyttes til et nytt område. Anlegget består av tre fotballbaner, asfaltert parkeringsplass, skøytebane, klubbhus, paviljong og div tekniske anlegg. Skulle Galterud idrettsforenings anlegg og virksomhet bli berørt av E16, forventes det at alle kostnader og driftstap for idrettsforeningen blir kompensert/erstatte.

 

Rovdyrsone

Vi kan ikke se at Nye Veier i sitt arbeid har tatt hensyn til, eller omtalt, at C-korridoren, mellom Kongsvinger og Årnes, går gjennom et sentralt område i ulvesona som Stortinget har opprettet. Vi forventer at fagmyndighetene kommer til å reise innsigelse mot en firefelts motorvei i dette området.

 

Sluttkommentar

Galteruds befolkning har i felleskap avvist de forslagene hvor en ny veg legges gjennom Galterud. Befolkningen krever at den allerede bygde motorvegen blir benyttet som E16 i fremtiden.

Vi anser det som respektløst og forkastelig å ikke benytte den eksisterende motorveien. Det er allerede lagt ned milliarder av kroner i denne veien. Mange har fått sine hjem og eiendommer rasert ved utbyggingen. Enkelte av de som måtte flytte da den nye veien kom, bor nå på Galterud. De står i fare for på nytt bli et offer for E16.

Selv om Nye veier ikke er en ordinær offentlig «institusjon» så finansieres Nye Veiers virksomhet med offentlige midler. Det vil si felleskapets penger. Å ikke fortsette å bruke den nye E16 mellom Kongsvinger og Slomarka, kan ikke betegnes som noe annet en sløsing med offentlige midler, noe vi forventer at politikerne på alle plan vil stille spørsmål ved.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*