Årsrapport 2022 – Galterud grenderåd

Årsrapport 2022

Galterud grenderåd

 

Rådet

Rådet har i 2022 bestått av:

 

Direktevalgt Fra lag/foreninger
Knut Enger (Leder) Galterud Idrettsforening

–         Kirsten Skyrud (nestleder)

Anita Johansen Bjørkhaug Galterud Samfunnslag

–         Karl Arne Brustad

Bente Elisabet Borgen (Kasserer) Galterud Sanitetsforening

–         Unni Torkildsen

–         Ingrid Holen (vara)

Tony Rybråten  Galterud Skytterlag

–         Bjørn Reidar Dybendal

Ketil Ege Galterud vel

–         Irene Sundsby Hansen

–         Rune Karlsen (vara)

Frank Enger Galterud JSK

–         Håkon Ellinghaugen Enger

Roy Sundsby Hansen   
Frank R. Holthe   
Odd Ragnar Lund   
Cato Ellinghaugen Enger

Barne- og ungdomsrepresentant 

 

 

 

Generelt

Samfunnet er i ferd med å normalisere seg etter pandemien, og Galterud grenderåds virksomhet er også i ferd med å normalisere seg. Møtevirksomheten er økt noe, og det er avholdt «årsmøter» for koronaårene på vanlig måte. Det er gjennomført 7 styre-/arbeidsmøter.

Arbeidsområder

Arbeidet til grenderådet har i 2022 i hovedsak vært rettet inn mot tre saksområder. Disse er bredbåndsutbygging, Nye Veiers planer for en ny E16 og planene om vindkraftanlegg på Galterud.

Ny E16

Flere av forslagene til ny E16 som er lagt fram, vil ha store og dramatiske konsekvenser for Galterud.

Spesielt vil CN50 og CN60 traséene, som går sør for Galterud, være svært negative for oss.  Likeledes vil CN40, som går over Glomma ved Fulu og inn i Galterud, være negativ for oss.

Grenderådet har arbeidet intensivt for å unngå at E16 skulle legges i en av traséene som er nevnt over, og traséene CN50 og CN60 er nå prioritert vekk av Nye Veier. Men CN40 er Nye Veiers ønskede alternativ. I arbeidet med å forhindre at CN40 blir valgt, har grenderådet arbeidet inn mot lokale politikere, og dette resulterte i at Sør-Odal kommune har sagt «nei» til CN40.

Galterud grenderåd har fremmet et forslag om et traséalternativ som går fra Slomarka over Glomma, for så å fortsette inn på trasé CN og videre i retning Årnes.

Etter intenst arbeid fikk grenderådet i 2022 gjennomslag for at Nye Veier måtte utrede dette alternativet. Traséen har fått betegnelsen EN10.

Bredbånd

Deler av Galterud fikk i 2020 mulighet for å knytte seg til fibernettet til Eidsiva bredbånd.

I 2021 arbeidet grenderådet for at resten av Galterud skulle få mulighet til å knytte seg til fiberbredbånd. Dette lyktes vi med, og senhøstes 2021 ble arbeidet med å bygge ut fiberbredbånd til alle husstander på Galterud startet opp. Men høsten 2022 gikk utbygger konkurs og arbeidet stoppet opp. Arbeidet er nå i gang igjen med ny utførende entreprenør, og blir forhåpentlig fullført i 2022.

Vindkraftanlegg

Senhøsten 2022 ble grenderådet oppmerksom på at det var aktører som ønsket å bygge ut vindkraftanlegg på Galterud. Det var innledningsvis vanskelig å få ut informasjon om planene og hva som foregikk.

Arbeidet til grenderådet avdekket blant annet at en aktør/utbygger hadde plane om å få saken fram til politisk vedtak tidlig i 2023. Etter påtrykk mot politikere i Sør-Odal ble saken utsatt, og det forventes ikke noen avgjørelse før i slutten av 2023.

Informasjon og media

Hjemmesider og Facebook

Hjemmesiden til grenderådet har vært stabil og oppe i 2022. Nettsiden brukes av grenderådet til å informere Galteruds befolkning om det arbeidet som blir gjort. Facebook har i 2022 blitt en mer og mer brukt informasjonskanal. Men vi har fortatt utfordring med å nå ut med informasjon til alle husstandene på Galterud. Grenderådet har derfor startet et prosjekt som ser på muligheten for å benytte SMS som varsling når grenderådet legger ut informasjon. Vi forventer at dette er på plass i løpet av 2023.

Media

Galterud grenderåd har gjennom media forsøkt å sette søkelys på de konsekvenser en nye E16 kan få for Galterud. Likeledes er media benyttet i samband med saken om vindkraftanlegg på Galterud.

Økonomi

I 2022 har Galterud grenderåd mottatt driftsstøtte på ordinær måte.

 

Galterud 27. april 2023

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*