Årsrapport 2023 Galterud grenderåd

Årsrapport 2023

Galterud grenderåd

Rådet

Rådet har i 2023 bestått av:

 

Direktevalgt
Fra lag/foreninger
Knut Enger (Leder)
Galterud Idrettsforening
–         Kirsten Skyrud (nestleder)
Anita Johansen Bjørkhaug
Galterud Samfunnslag
–         Karl Arne Brustad
Bente Elisabet Borgen (Kasserer)
Galterud Sanitetsforening
–         Unni Torkildsen
–         Ingrid Holen (vara)
Tony Rybråten
 Galterud Skytterlag
–         Bjørn Reidar Dybendal
Ketil Ege
Galterud vel
–         Mari Karlsen
Frank Enger
Galterud JSK
–         Håkon Ellinghaugen Enger
Roy Sundsby Hansen
 
 
Frank R. Holthe
 
 
Odd Ragnar Lund
 
 
Kent Rudi Bråten
 
 

 

Generelt

Grenderådet har ikke hatt noen store nye saker i 2023. Grenderådet er med i Sør-Odal grenderåd og har hatt en aktiv rolle i dette rådet. Det er gjennomført 6 styre-/arbeidsmøter.

Arbeidsområder

Arbeidet til grenderådet har i 2023 i hovedsak vært rettet inn mot tre saksområder. Disse er bredbåndsutbygging, Nye Veiers planer for en ny E16 og planene om vindkraftanlegg på Galterud.  I tillegge er det startet et arbeid får å få til punkter for å legge til rette for «stolpejakt» på Galterud. Vi håper dette kommer på plass i 2024.

 

Ny E16

Flere av forslagene til ny E16 som er lagt fram, vil ha store og dramatiske konsekvenser for Galterud.

Spesielt vil CN50 og CN60 traséene, som går sør for Galterud, være svært negative for oss.  Likeledes vil CN40, som går over Glomma ved Fulu og inn i Galterud, være negativ for oss.

Grenderådet har arbeidet intensivt for å unngå at E16 skulle legges i en av traséene som er nevnt over, og traséene CN50 og CN60 er nå prioritert vekk av Nye Veier. Men CN40 er Nye Veiers ønskede alternativ. I arbeidet med å forhindre at CN40 blir valgt, har grenderådet arbeidet inn mot lokale politikere, og dette resulterte i at Sør-Odal kommune har sagt «nei» til CN40.

Galterud grenderåd fremmet et forslag om et traséalternativ som går fra Slomarka over Glomma, for så å fortsette inn på trasé CN og videre i retning Årnes.

Etter intenst arbeid fikk grenderådet i 2022 gjennomslag for at Nye Veier måtte utrede dette alternativet. Traséen har fått betegnelsen EN10.

I 2023 har grenderådet fulgt opp saken for å sikre at Nye veier utreder EN10.

Bredbånd

I 2023 hadde de fleste husstandene på Galterud fått mulighet for å knytte seg til fibernettet til Eidsiva bredbånd som bygd ut i Sør-Odal og Kongsvinger. Det gjensto imidlertid noen husstander i  «Ånerudkroken» som ikke er utbygd. Galterud grenderåd har arbeidet for at også denne delen av Galterud skal få mulighet til å knytte seg til fiberbredbåndet. Dette fikk vi gjennomslag for hos Sør-Odal kommune og utbyggingen av Ånerudkroken ble lagt ut på anbud i 2023. Utbyggingen vil forhåpentlig bli gjennomført i 2024. 

Vindkraftanlegg

Senhøsten 2022 ble grenderådet oppmerksom på at det var aktører som ønsket å bygge ut vindkraftanlegg på Galterud. Det var innledningsvis vanskelig å få ut informasjon om planene og hva som foregikk.

Arbeidet til grenderådet avdekket blant annet at en aktør/utbygger hadde plane om å få saken fram til politisk vedtak tidlig i 2023. Etter påtrykk mot politikere i Sør-Odal ble saken utsatt. Og etter kommunevalget ble det politisk flertall i Sør-Oda kommune for at det i de kommende fire årene ikke skal gjennomføres reguleringer som gir mulighet for å etablere vindkraftverk.

Informasjon og media

Hjemmesider og Facebook

Hjemmesiden til grenderådet har vært stabil og oppe i 2023. Nettsiden brukes av grenderådet til å informere Galteruds befolkning om det arbeidet som blir gjort. Facebook har i 2023 blitt en mer og mer brukt informasjonskanal. Men vi har fortsatt utfordring med å nå ut med informasjon til alle husstandene på Galterud. Grenderådet er nå inne i en prosess hvor vi arbeider med å etablere en SMS-varslingstjeneste til alle mobiler vi får tillatelse til å registrere av beboere på Galterud. Målet er at denne tjenesten skal tas i bruk i 2024.

Økonomi

I 2023 har Galterud grenderåd mottatt driftsstøtte på ordinær måte.

 

Galterud 16. april 2024

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*